Formandens årsberetning 2011

tirsdag. 20. marts 2012

Så er endnu et GRIF år ved at synge på sidste vers, og jeg sider og ser tilbage på det året som er gået.

GRIF har i år 675 medlemmer på 6 underafdelinger. Det er en stigning på 12 medlemmer siden sidste år. Vi har haft nu en stigning i medlemstallet inden for de sidste 3 år.

Opsamling fra sidste generalforsamling

Der blev ved sidste generalforsamling nedsat to selvstændige arbejdsgrupper som har arbejdet selvstændigt og kontinuerligt med deres opgaver.

Den ene var Tennis afd. Som er kommet rigtig godt i gang. Efter i en periode at være en undergrunds afdeling i GRIF, er Tennis ved sidste generalforsamling blevet en selvstændig afd. De er kommet langt i fasen at grundlægge en ny afd. Under GRIF. Mere om Tennis under deres indkomne punkt.

Den anden gruppe der blev nedsat, var en gruppe der skulle se på mulighederne for at modernisere og optimere de forhold, der er omkring Klubhuset. I sidste udgave af Aktuelt, er der beskrevet tanker og ideer omkring udvidelse af klubhuset. Det er ikke et projekt som lige er på trapperne til at blive sat i gang, men starten på en debat i byen om, hvis GRIF lægger klubhus til, hvad kan byen så få ud af det, af nye muligheder. Der vil på et senere tidspunkt, blive indkaldt til info møde, hvor tanker, ideer, ris og ros kan komme på dagsordnen. Til denne generalforsamling er dette ikke sat på dagsordnen, og det vil derfor ikke være muligt at diskutere det yderligere.

Ved sidste generalforsamling blev der vedtaget nye ”midlertidige” vedtægter. Vi fik gjort GRIF til en forening så de skattemæssige forhold kom på plads. Vi fremlægger  i år, som aftalt sidste år, nye reviderede vedtægter til vedtagelse på denne generalforsamling. En spændende debat og en stor tak til den gruppe der gik ind i dette arbejde.

Grif har derudover arbejdet videre på det Visions arbejder, der blev arbejdet med sidste år. En af de ting vi kom frem til, var at arbejde med værdier i GRIF. Ideen var et fælles værdi sæt for hele GRIF. En efterspørgsel der har været fra flere sider. Dels fra trænere, men i høj grad også fra en del forældre.

  • Hvad står GRIF for, hvordan skal vi vægte debatten med elite contra brede på de enkelte hold, hvilket forældre kodeks skal vi have, hvad er en idræts oplevelse i GRIF, hvad er vigtigt for de enkelte børn / voksne?  Hvordan skal v i agere som selvstændige afdelinger i en paraply organisation. Skal vi tage hensyn til andre afdelinger, eller køre sololøb….

Dette arbejde blev startet, med et bestyrelsesmøde med Idræts konsulent Per Baltzer, efterfølgende var der fællesmøde hvor alle udvalg blev inviteret, samt interesserede trænere deltog.  Her mødte ca. 20 deltager op, en lørdag formiddag, med diskussion, leg i hallen og konkrete bud på et fælles værdisæt for GRIF.

Efterfølgende blev der nedsat en gruppe bestående af medlemmer fra alle afdelinger. Der blev holdt et enkelt møde hvor stemningen var god, men der manglede nogle folk at diskutere værdier, holdninger, praksis, elite og bredte med. Vi blev for hurtigt enige om en praksis som ikke ville få hold i virkeligheden.

På bestyrelsesmøderne blev der flere gange efterlyst folk som ville indgå i dette arbejde, men uden held. Rigtig ærgerligt eftersom der har ligget et stort stykke arbejde i at komme hertil. Værdi gruppen ligger pt. Stille og vågner ikke op igen før der er interesserede der melder sig på banen. Jeg vil ikke stå i spidsen for en gruppe der skal forme GRIFs værdier, som ikke har hold i den virkelighed der er i hallen eller på Boldbanen.

Hjertestarter 

GRIF er stadig i samarbejde med skolen og borgerforeningen, vedr. den hjertestarter TRYG fonden har sat op på skolen. Igen i år har der været hjertestarter kursus. Sidste år uddannede de tre foreninger fælles 11 hjertestarter. I år havde vi i alt 24 pladser. Ikke alle pladser blev fyldt op. Næste år skal vi repetere kurset endnu en gang, og der er mulighed for at komme med. Det har ikke været helt nemt at finde interesserede som vil deltage, så er der nogen der vil, kan man komme på en vente liste, som træder i kræft til efteråret.

Hjemmeside

GRIFs hjemme side kører nu helt efter bogen. Alle hold bliver tegnet herinde, og der er mulighed for at sætte sit eget præge med tekst, Billeder og sjove indslag. Hjemme siden har længe været under vejs. Nu har den kørt et helt år, og alle holdtilmeldinger foregår her.

Conventus er en af hovedstenene på denne side.  Dette er et program som kan rigtig mange ting, også mere end langt de fleste af os almindelige bruger magter. Det er vigtigt at bruge mulighederne i dette program. Der vil løbende blive lavet små opfølgningsdage hvor der er mulighed for at lærer programmet at kende.  Ikke mindst for alle instruktørerne i GRIF.

Klubhuset / kiosken

Kiosken har i år haft besøg af levnedsmiddel kontrollen. Vi har igen i år fået en elite smeily. Dette er anden gang i træk, at vi får den.

Ved dette besøg bliver der gennemgået at vi overholder de retningslinjer der er inden for vores område. Kiosken bliver bemandet af mange forskellig frivillige i GRIF regi. Det vigtigste vi alle som bruger kiosken skal forholde os til, er egenkontrol. Det er  vigtigt at alle overholde regler, læser i mappen, spørger andre som er bruger, til råds, så vi opretholder den høje standart der med tiden er kommet.

Klubhuset har fået en del nyt inventar. Stole, borde, opvaskemaskine, micro ovn mm. Der mangler stadig en kærlig hånd visse steder. I HB snakkes der om, det skal gøres af medlemmer eller på frivillig basis af medlemmer med dertil håndelag. En snak der uden tvivl der vil fortsætte.

I år er der nedsat et kiosk udvalg bestående af 3 skrappe kvinder. De har eneretten til at fylde kiosken op med vare til salg. Alle afdelinger har mulighed for at kontakte dem for at fortælle, at de skal gøre klar til et arrangement i klubhuset. Hvor kiosken skal være åben.

De flittige brugere af klubhuset oplever gentagende gange, at mange tager egne drikkevare mm med til forbrug ved diverse arrangementer i klubhuset. Hvis vi skal have en velfungerende forening, er det vigtigt at alle overholder de aftaler der her ligger. Det samme gælder med omklædningsrum. Her bliver både røget og drukket, uden at der bliver ryddet op efterfølgende.  Det samme gælder uden for klubhuset, under halvtaget. Her er der ofte affald der skal ryddes op enten af frivillige brugere i GRIF eller af pedeller på skolen.

Sportsfesten

GRIF holdt igen i år et brag af en sportsfest.

I år var vi noget betænkelige vedr. sportsfesten. Borgerforeningen afholdt dagen før Sille awten, som var godt besøgt at lokale. Men igen i år var vejret med os og der blev dyrket idræt, leget og købt ind i lange baner. Super dag. Og en stor tak til sportsfestudvalget.

Trænerfesten

Her i jan 2012 blev den årlige træner fest skudt af i Haweii stil. Rigtig mange var mødt op til drinks, disko og tromme dans. Med denne fest, vil GRIF endnu en gang sige tak til alle de frivillige der yder en stor indsats.

Kommende arbejde i GRIF

I år er der en del fra udvalgene der giver stafetten videre. Så der skal bruges tid på at komme i gang med nye udvalg, og efterfølgende ny HB.

Der ligger et stort arbejde med at få tennis afd. I gang, herom senere fra tennis og deres oplæg.

Der arbejdes pt. På af få etableret et kontinuerligt sponsorudvalg, med helt nye måder at blive medlem af GRIF på. Så det er på med arbejdstøjet herefter.

Formand Jens Overgaard